Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

ภาพ0212.jpg
เศรษฐกิจพอเพียง
"ในหลวง" พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559 แก่ประชาชนชาวไทย

"ในหลวง" พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559 แก่ประชาชนชาวไทย

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2559 แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มีพรพระราชทานว่า "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"

ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานว่า "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"

ด้านบนของ ส.ค.ส.มีข้อความว่า "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙" พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ประดับ

ด้านล่างของภาพ มีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอก สีฟ้า มีข้อความภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียว ว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลือง ว่า "Happy New Year"

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีฟ้า มุมล่างซ้ายมีข้อความ "ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค. 2558" มุมด้านขวามีข้อความ ว่า "มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๘"

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านละ ๒ แถว รวม ๓๙๖ หน้า ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
12 สิงหา ทีฆายุโกโหตุ มหารชินี

 

12 สิงหาคม 2560

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในราชการที่ 9

เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา

สิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์

ก่อเกิดร่มโพธิ์ร่มไทรไทยทั่วหล้า

พระเกีตรติเกริกงามสง่าด้วยราศี

เสียงแซ่ซ้องเพราะบุญญาบารมี

พระราชินีดั่งฝนเย็นซํ่าโปรยปราย

คือศูนย์รวมดวงใจไทยทั่วหล้า

พระเมตามีให้ไม่เหือดหาย

ตั้งโครงการต่างต่างอย่างมากมาย

งามเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปาน

สิริกิต์สิริโฉมดุจแสงส่อง

พระเกียรติก้องเกริกไกรแผ่ไผศาล

ขอทรงพระเจริญตราบเนิ่นนาม

ทรงพระเกษมสำราญพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์

เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทรนิรันดร์เทอญ์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรัตน์  วันแก้ว และครอบครัว

 
สวนผลไม้กับไม้เศรษฐกิจประยุกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุนชนคนอยู่กับป่า‏

alt

 

สวนผลไม้กับไม้เศรษฐกิจประยุกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุนชน‏

ที่มาของไม้เศรษฐกิจ ไม้กฤษณา,ไม้ตะกู,ไม้สัก,ไม้มะค่า,ไม้แดง,ไม้พยุง,ไม้เนื้ออ่อน  และไม้อื่นๆตามความเจริญเติบตามพื้นที่ภูมิประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการ ดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า สังคมสีเขียว (Green Society) ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Joomla Templates by Joomlashack