Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

Picture 135.jpg
ปรับปรุงเปลี่ยนคอนโทรนลิฟต์ บริษัทมารุ่งโรจน์ 6 ชั้น

ปรับปรุงเปลี่ยนคอนโทรน ลิฟต์ บริษัทมารุ่งโรจน์  6 ชั้น  วันที่ 24 - 9 กันยายน 2553 คอนโทรนระบบเดิมเป็นระบบ VF ยี้ห้อ MITSUBISHI เปลี่ยนเป็น PLC MITSUBISHI PROGRAMMABLE CONTROLLER

รายละเอียดการดำเนินงาน

คอนโทรนระบบเก่า VF ยี้ห้อ MITSUBISHI

ระบบใหม่ PLC MITSUBISHI PROGRAMMABLE CONTROLLER

หลังคาลิฟต์เปลี่ยนระบบคอนโทรนประตูในตัวลิฟต์เป็น

Inverter L1000และเปลี่ยนระบบสายเคบิ้ลสายไฟใหม่

เปลี่ยนกาหล่นลื่นใหม่

เปลี่ยนระบบนับชั้น-จอดชั้นใหม่

นับขึ้น PU

นับลง PD

จอดชั้น DZ

เปลี่ยนแผงปุ่มกดหน้าในตัวลิฟต์และสายเคเบิ้ล

แผงปุ่มกดหน้าชั้นเก่า

แผงปุ่มกดหน้าชั้นใหม่

แผงปุ่มกดในตัวลิฟต์เก่า

แผงปุ่มกดในตัวลิฟต์ใหม่

เปลี่ยนระบบสายเคเบิ้ลในตัวลิฟต์และหน้าชั้นใหม่


โดยช่างผู้ชำนาญงาน 
Joomla Templates by Joomlashack