Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

motor04.jpg
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร? - หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ดัชนีบทความ
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?
หลักพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่
ทุกหน้า
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจ และการกระทำ 
Joomla Templates by Joomlashack