Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

Picture 140.jpg
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงราชการที่ 10

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ในหลวงราชการที่ 10

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

3. มีงานทำ - มีอาชีพ

4. เป็นพลเมืองดี

 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

- ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง

- ยึดมั่นในศาสนา

- มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

- มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง

 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี

- ปฎิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม

- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

- ช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง

 

3. มีงานทำ - มีอาชีพ

- การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝีกฝนอบรมในสถานศึกษา

ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ

- การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมาย

ให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด

- ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำ

จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

 

4. เป็นพลเมืองดี

- การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน

- ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม

ให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

- การเป็นพลเมืองดี "เห็นอะไรที่ทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ"

เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีนํ้าใจ

และ ความเอื้ออาทร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 
Joomla Templates by Joomlashack